Home

Trafikverket arbete på väg

Utbildningar för arbete på väg - Trafikverket

Arbete på väg 1 och 2 (Steg 1

  1. Arbete på väg: NIVÅ 1 (länk till kursen) på Trafikverket, OBS!! borttagen För Er som går eller har gått Arbete på väg så försvann delkurs i november 2018, Ni kan därför inte uppdatera den längre
  2. Trafikverket förändrar sina krav på kompetens för Arbete på väg från 1 januari 2019. De nya kraven införs successivt i nya upphandlingar. Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter
  3. ARBETE PÅ VÄG. nya utbildningar och alla kan registreras i Id06 - kompetensdatabas! VÅRA UTBILDNINGAR. rätt kompetens, smidigt och enkelt ! BESTÄLL UTBILDNING

Alla som arbetar på vägarbetsplatser behöver känna till de risker som arbetet medför, både för biltrafikanterna som för arbetarna. En arbete på väg-utbildning ger dig all den kunskap som behövs för att det ska gå till på ett säkert sätt Arbete på väg Steg 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 motsvarar tidigare Arbete på väg Nivå 1 & 2. Steg 1: Grundkompetens APV. Grundkompetens består av tre steg Systemets namn (FIFA) står för Förbättrad Information För Arbete på Väg För att sätta ut, underhålla/ta bort vägmärken och skyddsanordningar vid vägarbeten krävs tillstånd av Trafikverket. Ansökan sker med hjälp av detta system (FIFA)

Steg 3 Att styra och leda entreprenader . Se länk nedan till Trafikverket för mer info . Arbete på väg . Se vår Kalender Bakgrunden är att trafikverket har beslutat att det från och med 2015 ska gälla nya kompetenskrav för arbete på väg. Dessa nya krav kallas SIK-krav. SIK står för Skandinavisk infrastrukturkompetens. Innehållsmässigt är SIK relativt likt dagens arbete på väg i de olika nivåerna

Arbete på väG, Steg 1 Knappa in din intresseanmälan i formuläret till höger, så missar du inte detta tillfälle. Trafikverket har uppdaterat reglerna för Arbete på väg. Det nya heter Arbete på väg Steg 1, samma som nivå 1 & 2 Arbete på väg Steg 1 - (1,1, 1,2, 1,3) Vi har integrerat Arbete på väg Steg 1 (1.1;1.2;1.3 enligt TDOK 2018:0371) och Arbete på väg Nivå1+2 (Enligt TRVK 2012:86) i denna utbildningen. 1.1 Allmän grundkompetens (förkortas APV 1.1) Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket ska ha en allmän grundkompetens. Om inte leverantören följer de krav för Arbete väg som framgår av handlingarna utgår vite enligt vad som framgår i handlingarna. För obetydliga överträdelser ska inte viten föreläggas om de åtgärdas omgående. Alla överträdelser från kontraktskraven ska åtgärdas. De överträdelser som Trafikverket bedömer ka Trafikverket har anslutit sig till AMA-systemet. Det kräver att Trafikverket som beställare har tydliga och väl preciserade krav i upphandlingar, krav som ska kunna prissättas i större omfattning än tidigare. Nya krav- och rådsdokument för säkerhet vid arbete på väg togs fram, bland annat för att de ska var

Med vår webbaserade utbildning Arbete på väg nivå 1 och 2 förenklar vi för dig genom att göra utbildningen tillgänglig var du än är när du vill vi ska säkerställa att arbetet kan genomföras på ett säkert sätt. Utöver det har Trafikverket ansvaret för trafiksäkerheten och framkomligheten. Den upphandlade leverantören har i egenskap av arbetsgivare ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen, det vill säga att arbetet genomförs på ett säkert sätt Dessa regler för Arbete på väg gäller alltså som grund för både Trafikverket och Kommuner idag. Till detta så har nya beslut från Trafikverket fattats under våren 2015 som innebär att kontrakterade entreprenören ska certifiera samtliga personal som ska ingå i entreprenaden

ARBETE PÅ VÄG: NIVÅ 1 Målgrupp. Kursen riktar sig till alla som ska arbeta med vägarbeten på vägar där Trafikverket är beställare. Kursen tar upp regler för säkerheten vid vägarbete som gäller där Trafikverket är beställare, samt hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbeten. Kursmå Trafikverket tar bort sin sida med exempelsamlingar på utmärkning vid olika typer av arbete på väg.Därför lägger vi upp samlingarna med exempel istället så att de ska fortsätta vara tillgängliga för de som behöver till Arbetsmiljöplaner för säkerhet vid Arbete på väg

De flesta kommuner använder sig fortfarande av de nivåer som trafikverket använde sig av förut. Utbildning - Nivå 1-2 - Arbete på väg (krävs från första timmen) Utbildning - Nivå 3a - Påbyggnadskurs för utmärkningsansvariga Utbildning - Nivå 3b - Utbildning för vakt - lots vid vägarbete. Förhandskrav Nivå 1- Trafikverkets Arbete på väg steg 1.1- Allmän grundkompetens Trafikverket höjer nu kompetenskraven på all personal som omfattas av de nya kontraktskraven TDOK 2018:0371 som ett led i arbetet med att höja säkerheten på vägarbetsplatser och minska olyckstalen

ARBETE PÅ VÄG: NIVÅ 3A/UTMÄRKNINGSANSVARIG Utbildningen följer de råd Trafikverket anger i sitt beslut om kompetenskrav Nivå 3A i TRVK/TRVR Apv Kursen riktar sig till alla som ska arbeta på och vid väg där Trafikverket är väghållare. Kundportal | Visa min produktlista Arbete På Väg. Nivå 1-2. Vi på Trafikverket har små möjligheter att åtgärda alla trafi-kanters fel och brister. Men med det här häftet vill vi visa ett intermittent arbete kan vara. Vi levererar kurser som matchar både de gamla kompetenskraven, Arbete på väg nivå 1 och 2, samt de nya, Arbete på väg steg 1.1, 1.2 och 1.3. Det som skiljer de nya kraven från de befintliga, är att de beskrivs i sju olika steg, i stället för fem nivåer Förberedande för kompetensprov på Trafikverket, för Arbete på väg 2.2 Kurslängd: 2 dagars utbildning där man repeterar Arbete på väg nivå 1 och 2 eller den som den idag kallas Arbete på väg nivå 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1, (tidigare Säkerhet på väg) under första dagen, för att därefter fortsätta med Arbete på väg nivå 3 A.

Nu förändras Arbete på väg För vissa yrkesgrupper kommer en speciell certifiering, utfärdad av Trafikverket, att krävas. Mats Gunnarsson, utbildare på Ulja AB förklarar om de nya utbildningssteget inom Arbete på väg Steg 1:1-1;3 möter även de krav som de flesta kommuner har på utbildning vilket tidigare kallades Arbete på väg 1+2. Steg 1.1 Allmän grundkompetens. Målgrupp: Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket ska ha en allmän Grundkompetens motsvarande Steg 1:1

Då behöver du gå kursen Arbete på väg. Kompetenskrav. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att de anställda har rätt kompetens inom Arbete på väg. Utbildningskraven har höjts för entreprenörer till Trafikverket. Nu behöver de anställda utbildas i både nivå 1 och 2 för att motsvara den tidigare Säkerhet på väg-kursen. Trafikverket kommer att utföra underhåll på motorvägsbroarna över väg 273, vilket kommer att påverka trafiken under sommaren. Arbetet är nödvändigt för att undvika skador i framtiden. Underhållsarbetet kommer att påverka trafiken och Trafikverket kommer att stänga väg 273 helt mellan den 18 juni och 12 augusti Gå en kurs i Arbete på väg, nivå 3 B All personal som utför arbete där Trafikverket är väghållare ska ha kompetens enligt nivå 1 Arbete på väg - Nivå 1: grundkompetens för all personal som ska utföra vägarbete eller liknande där Trafikverket är beställare. Denna nivå skall uppdateras efter 15 månader. Denna nivå skall uppdateras efter 15 månader Trafikverkets kravkurser för Arbete på Väg Vi genomför samtliga kravutbildningar för den som ska arbeta på väg där Trafikverket är väghållare. Om ett större företag önskar genomföra utbildningar på plats för sin personal så kan vi ordna med detta

Utbildningen omfattar 16 timmar och är lärarledd. Repetition av utbildning inom 5 år enligt Trafikverket. Förkunskapskrav. Arbete på väg, nivå 3 A förutsätter att deltagarna har gått Arbete på väg, nivå 1+2. OBS! Om du ska repetera Nivå 3 A så behöver du bara anmäla dig till den och inte genomföra Arbete på väg 1+2 innan Arbete på väg och andra anläggningsarbeten ska projekteras, planeras, ord- nas och bedrivas så att det ger betryggande säkerhet för dem som arbetar på platsen, för den passerande trafikanten och för kringboende Arbete på väg - nivå 1 och 2 Arbete på och vid väg innebär ökade risker både för de som arbetar på platsen och trafikanterna som passerar. Trafikverket ställer krav på de vägarbeten som utförs där de är väghållare att alla som arbetar där skall ha en relevant säkerhetsutbildning Beroende på vilket arbete som utförs på eller vid vägen och trafikanten på den specifika vägen hindras, finns vissa regler som Trafikverket har satt upp. Detta gäller allt från märkning till fordon till vägmärken och anordningar till utrustningen på fordonet Arbete på väg. Utbildningen riktar sig till alla som ska arbeta på vägar där Trafikverket är beställare. För mera info tryck här. UTBILDNING TRAFI

Arbete på väg - Allmän grundkompetens (1.1-1.3) 360 kr. avser kompetenskrav för all personal som ska utföra vägarbete där Trafikverket är väghållare Utbildning för arbete på väg I Sverige är det trafikverket som tar fram riktlinjerna för hur arbete skall utföras och vilka krav entreprenörer skall nå upp till för att bli aktuella leverantörer

Våra instruktörer kan komma till er och hålla utbildningen med era medarbetare på plats i era lokaler eller så kommer ni till oss där vi använder våra lokaler. Arbete på väg - Nivå 1: Grundkompetens för all personal som ska utföra vägarbete eller liknande där Trafikverket är beställare och som krävs från 1:a timmen. Denna. Anna Godin, arbetsledare på NCC, står vid Kanaltorget och berättar om det förberedande arbetet som pågår här och vid Norra Sjöfarten. Mer information på.

Skyddsfordon vid arbete på väg - Trafikverket

KOMPETENS FÖR ARBETE PÅ VÄG, APV Steg 1 Grundkompetens Grundkompetensen i steg 1 bekräftas av arbetsgivaren med ett kompetensintyg. 1.1 Allmän grundkompetens, APV 1.1 För alla som utför arbete på vägen som är upphandlad av Trafikverket. 1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon För förare av väghållnings- och. Arbete på väg nivå 1; Arbete på väg nivå 2; Utbildningskrav eller kompetenskrav? I kommande upphandlingar av vägarbeten och vid tillståndsgivning för ledningsarbeten enligt 44 § Väglagen (1971:948) ändrar Trafikverket sina utbildningskrav till kompetenskrav

Nivå 2 - Arbete på väg/Säkerhet på väg. Kursen följer de råd Trafikverket anger i sitt beslut om kompetenskrav nivå 2 och vakt i TRV 2011/44052A Målgrupp. Enl. IFS 2009:4, alla som ska arbeta på och vid väg där Trafikverket är väghållare. Enl. TRVK Apv Fordonsförare, Maskinförare av mobila arbetsmaskiner Gäller de som utför ett arbete med fordon/mobila arbetsmaskiner på arbetsplatsen Platsledning som ej omfattas av Nivå 3A Alla som ska utbilda sig till utmärkningsansvarig, Nivå 3A samt vakt och lots Nivå 3B Nivå 1 Arbete på väg (APV) omfattar kompetenskrav för all personal som ska utföra vägarbete där Trafikverket är beställare. V3 - principen ingår som en del av utbildningen. V3 - principen ingår som en del av utbildningen

allvarliga skador ska Arbetsmiljöverket i samarbete med Trafikverket och Transportstyrelsen inom ramen för deras respektive uppdrag 1. Klargöra vilka riskförhållanden som finns och vilka yrkesgrupper som riskerar att drabbas av olyckor som kan leda till dödsfall eller allvarliga skador, vid arbete på och vid väg. 2 Det är du och arbetsgivaren som avgör vilken utbildning som behövs för att du ska uppnå rätt kompetens för det arbete som ska göras. Trafikverket kan vid kontroll bedöma om du har tillräcklig kompetens för det arbete du utför. Kompetensen för arbete på väg ska kunna verifieras med ett intyg Arbete på väg 3 B, vakt/lots. Företagsförlagd utbildning halvdag Rikstäckande (plats enligt ök med beställaren) Pris - Begär offert. Målgrupp. Personal som ska vara vakt vid vägarbeten på vägar där Trafikverket eller kommuner är väghållare. Uppgiften består i att stoppa och reglera trafiken. Styrande dokumen

Arbete på väg, nivå 1 & 2 - Utbildningar och kurser för företa

Kursen arbete på väg (APV) nivå 3B följer Trafikverkets kompetenskrav enligt TRVK/TRVR APV. Målgrupp. Personal som utför vakt eller lotsarbete vid vägarbeten där Trafikverket är väghållare.Utbildningen följer Trafikverkets kompetenskrav enligt TRVK/TRVR APV Arbete på Väg nivå 3A & Arbete på Väg nivå 3B Nivå 1 är grundkompetens för all personal som ska utföra arbete på väg eller underhåll där Trafikverket är beställare. Det ingår i Arbete på väg nivå 1 och 2 som e-learning

Arbete på väg nivå 1 Trafikverket ställer olika kompetenskrav beroende på vilka arbeten du ska utföra, men ansvaret för att personalen innehar rätt.

Trafikverkets webbuti

Utbildning i Arbete på väg. Steg 1 - Grundkompetens APV Läs mer här på Trafikverket. Steg 2 - Kompetenskrav APV utförare Läs mer här på Trafikverket Trafikverket preciserar sina anvisningar för arbete på väg och vägområde Publicerad 13.5.2015 I Trafikverkets anvisningar förutsätts att en person som arbetar yrkesmässigt på ett landsvägsområde ska ha genomgått kursen Vägskydd 1 Kompetens Nivå 1 - Arbete på väg - grund Utbildningen följer Trafikverkets krav enligt TRVK/TRVR Apv. Den tar upp regler för säkerheten vid vägarbete som gäller där Trafikverket är väghållare, samt hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbeten

Våra kurser inom Arbete på väg vänder sig till personer som utför arbete inom vägområdet. Trafikverket ställer kraven från 2012-01-01. Det finns olika lagar och förordningar som styr vägarbeten, både vad gäller säkerhet och krav på snabbt genomförande Arbete på väg nivå 3A - Utmärkningsansvarig omfattar kompetenskrav för att utföra utmärkning av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar på vägarbeten där Trafikverket är beställare Arbete på väg Steg 2.2 (Nivå 3 A) Målgrupp Personal som ansvarar för att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats (tidigare kallad utmärkningsansvarig) samt vid trafikdirigering

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Drift och underhåll av väg på vintern | Trafikverket - Duration: 8. Arbete på väg Att arbeta vid spårområde I Regleringsbrevet för 2018 fick Trafikverket i uppdrag att redovisa hur genomförande av Handlingsplan för. Validering. Har du erfarenhet men inga intyg? Då kan du validera dina kunskaper hos oss via Arbetsförmedlingen. Kontakta din handläggare Arbete på väg Trafikverket ställer krav på att de som utför vägarbete i Trafikverkets uppdrag skall ha rätt kompetens. Beslutet grundar sig på bestämmelser i arbetsmiljölagen (1977:1160), att det är arbetsgivarens ansvar att personalen har rätt kompetens

Arbete på väg: NIVÅ 1 (länk till kursen) på Trafikverket, OBS

ARBETE PÅ VÄG NIVÅ 2. Vi erbjuder webbutbildning i Arbete på väg nivå 2. Det övergripande målet med utbildningen är att deltagaren skall förstå vad det egna beteendet betyder för säkerheten, samt hur man ska utrusta och utmärka sitt eget fordon Trafikverkets kompetenskrav - Arbete på väg. All personal som utför arbete där Trafikverket är väghållare ska ha kompetens enligt nivå 1, 2 eller 3. Alla som vistas inom ett vägarbetsområde ska ha kompetens nivå 1 från första timmen. Vid behov kompletteras kompetensen med Nivå 2, Nivå 3A, Nivå 3B eller Hjälp på väg (första. Hej. jag gick arbete på väg steg 1 i februari förra året (fast det var 2 delar, kanske även var steg 2 då). Trafikverket vill att man skall göra ett uppdateringsprov var 15e månad, vilket är nu. Fick även hem ett brev från centralen som påminde mig Exempel på tillfälliga arbeten på väg är sättning av snöpinnar, tvättning av vägmärken och snödikning. [2] TMA används också vid räddningsinsatser av brandkår, bil eller bärgningsbil vid trafikolyckor. Användandet av TMA-bilar vid arbete på väg i Sverige regleras av bland andra Trafikverket [3] och Arbetsmiljöverket

Trafikverket har beslutat om nya krav på kompetens - akeri

Arbete på väg nivå 1 och nivå 2 (Säkerhet på väg) På Trafikverket objekt upphandlade efter 2012-01-01 gäller kompetenskrav enligt nivå 1, 2 och 3. Trafikverket har riktlinjer för vad som skall ingå i respektive kompetensutbildning och MUEK erbjuder nu Arbete på väg nivå 1 och nivå 2 (gamla Säkerhet på väg) på en dag Det är arbetsgivaren som ansvarar för att personalen har rätt kompetens och utbildning vid arbete på väg. Är du intresserad av Arbete på väg nivå 1-2? Ring nu på 08-622 57 00 Eller maila på info@safeatwork.nu. Nivå 1 är grundkompetens för all personal som ska utföra arbete på väg eller underhåll där Trafikverket är beställare Arbete Nivå 1 ska uppdateras var 15:e mån. Uppdatering kan Du göra på Trafikverkets hemsida Ange i det fall entreprenören ska upprätta trafikanordningsplaner: För arbete på eller invid allmän väg där Trafikverket är väghållare ska entreprenören upprätta trafikanordningsplaner i enlighet med kap. 2.5 i TRVK Arbete på väg

På vägar där Trafikverket är väghållare eller beställare, där ARBETE PÅ VÄG Handbok med regler och anvisningar vid arbete på och i anslutning till. Arbete på väg (nivå 1 & 2) följer Trafikverkets riktlinjer om kompetenskrav i TRVK och TRVR. Kursen baseras på de krav som Trafikverket ställer View Rafael Enciso Tello's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Rafael has 5 jobs listed on their profile. Nuvarande statstjänsteman på trafikverket Stora. har erfarenhet av arbete på väg (APV), upphandling eller entreprenader För att nå framgång i arbetet behöver du ha god samarbetsförmåga och arbeta för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt som du är självgående och strukturerad Arbete på väg Nivå 1 & 2. Kursen följer de råd Trafikverket anger i sitt beslut om kompetenskrav nivå 2 och vakt i TRVK Apv (TRV 2012/12863/Tdok 2012:86

Arbete på väg Info: En säker miljö vid vägarbeten både för de som har vägen som sin arbetsplats och för trafikanterna är det mål som måste vara vägledande för alla kommuner när de i sin egenskap av väghållningsmyndighet bestämmer hur ett vägarbete ska bedrivas Trafikverket är väghållare för Rv 40, 27 och 41 samt för delar av Rv 42 och länsväg 180 inom vårt myndighetsområde. Borås Stad har antagit Trafikverkets regler för arbete på väg, se Handbok arbete på väg 4.2.6

Video: Webbutbildning - Arbete på väg Entreprenadakademi

Video: Arbete på väg kurs, Nivå 1 och 2 - Jämför kurse

Arbete på väg - ROFAB - rofabmb

nera arbete på väg med Trafikverket som beställare. När jag började så hade Trafik-verket ett upplägg där myndigheten utbildade instruktörer som sedan fanns hos Väg-verkets Utbildningscentrum (VUC) som godkända för att hålla utbildningarna, med material utdelat på utbildningen eller på uppdateringsträffar. Trafikverket hade utfor Prenumerera på Veckans trafik Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu På Väg arrangeras av Elmia tillsammans med Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, SBSV, och i samarbete med Trafikverket. Premiären samlade 800 besökare och greppet med en mässa som både visade upp branschnyheter och bjöd på utbildning och lärorika seminarier föll mycket väl ut Arbete på väg har presenterats i media som mer och mer riskfyllt. För att undersöka Trafikverket - Från och med 1 april 2010 byter Vägverket namn till.

FIF

För Eltel innebär detta kontrakt ett förtroende att få fortsätta på den väg vi påbörjat tillsammans med Trafikverket. Eltels specialisering och kompetenta medarbetare ger tillsammans med moderna och effektiva mobila arbetsplatser en mycket hög leveranskvalitet Källa: Trafikverket. E 6. tryckningar, borrningar och provgropar på väg 746, 752, 756 i Långås med omnejd. Arbete med att sätta upp räcke på sträckan. Arbete på väg, grundutbildning & Fordon på väg. Nivå 1+2 Målgrupp Kursen vänder sig till all personal som arbetar på och vid väg där Trafikverket är väghållare. Nivå 1 med inrikting till dig som arbetar med vägarbete eller liknande oavsett om du arbetar med bygge, drift eller underhåll

Arbete på väg-kurser - emvutbildning

Arbete på väg, grundutbildning & Fordon på väg. Nivå 1+2 . Målgrupp Kursen vänder sig till all personal som arbetar på och vid väg där Trafikverket är väghållare. Nivå 1 med inrikting till dig som arbetar med vägarbete eller liknande oavsett om du arbetar med bygge, drift eller underhåll Arbetsmiljön på väg för räddningspersonal ska bli säkrare vid räddningsarbete efter trafikolyckor och vid utryckningskörning. Tillsammans har MSB, Trafikverket och Brandskyddsföreningen tagit initiativ till en vägledning med flera rekommendationer för att öka säkerheten i vägtrafiken för de som arbetar med att ta hand om trafikolyckor och kör till olyckor

SIK-Krav. Vad gäller? - entreprenadakademin.s

Som en stor organisation finns det inom Trafikverket också mycket goda möjligheter om du, på sikt, vill utforska nya områden och roller. Som projektledare hos oss kan du förväntas leda projekt som: Ny plattform i Mjölby, se länk nedan under Läs mer här Väg 210, Evertsholm-E22, Söderköping: se länk nedan under Läs mer hä Arbete på väg. 23 likes. Arbete på väg (nivå 1 & 2) följer Trafikverkets riktlinjer om kompetenskrav i TRVK och TRVR. Tack Trafikverket och. Ladda ner produktblad: Arbete på Väg 1+2. Alla som utför eller befinner sig vid vägarbete där Trafikverket är beställare ska ha grundkompetens för arbetet ( nivå 1 ). Förare av alla typer av vägunderhålls-fordon, service- och arbetsfordon etc ska ha kompetens som motsvarar nivå 2 Utbildning arbete på väg handlar därför om hur man ska kunna utföra arbetet på ett så säkert sätt som möjligt. Trafikverket erbjuder flera trafikutbildningar för vägarbetare. Grundutbildningen vänder sig till alla dem som jobbar på eller vid en vägarbetsplats Arbete på väg, nivå 1 och 2 Utbildningen vänder sig till alla som arbetar på eller vid en vägarbetsplats. Delar av utbildningen fungerar även rent informativt för andra målgrupper som exempelvis trafikanter, yrkesutövare eller körskoleelever

Grundkompetens - Arbete på väg - Trafikverket Välkommen till Trafikverkets interaktiva utbildning Arbete på väg - grund. Den ger grundkompetens för de objekt som är upphandlade enligt Trafikverkets tekniska krav (TRVK Apv) Trafikverkets Arbete på väg steg 1.3 - Grundkompetens att få utföra Vägarbete eller liknande arbeten webbkurs Utbildningskraft AB Trafikverket höjer nu kompetenskraven på all personal som omfattas av de nya kontraktskraven TDOK 2018:0371 som ett led i arbetet.. Vi erbjuder Trafikverkets kravutbildningar dvs Arbete på väg, Påbyggnadsutbildning för utmärkningsansvariga, Miljö, Hjälp på väg och Vaktutbildning. Våra kunder återfinns främst på Småländska höglandet (Vetlanda, Nässjö, Sävsjö, Eksjö, Tranås) men vi åtar oss även uppdrag för hela Jönköpings län och Sverige Arbete på väg . Kraven på kompetens ska bidra till en god och säker arbetsmiljö samt en säker och framkomlig trafik för tredje man. Även om benämningen arbete på väg används, gäller kraven även för järnvägs- och gatuprojekt

populär: